🚨 Cristiano Ronaldo đã thích và bình luận "😂😂😂😂" vào 1 video của nhà báo Tomas Roncero chỉ trích Ballon d'Or thứ 8…


🚨 Cristiano Ronaldo đã thích và bình luận “😂😂😂😂” vào 1 video của nhà báo Tomas Roncero chỉ trích Ballon d’Or thứ 8…



Source link

Leave a Reply